نمونه ساخته‌های دانشجویان فیروزه کوبی

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : منیره احمدی

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : شیما عظیمی

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : آزاده مقیمی

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : محمد مهدی برزگر