مرجع قیمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

اولین و تنها مرجع قیمت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( گوهرها ) در بازار ایران

*- قیمتهای اعلامی برای سنگهای ( گوهرهای ) تراش خورده می‌باشد.

*- قیمتهای اعلامی به تومان می‌باشد.

*- قیمتهای اعلامی میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت کف بازار می‌باشد.

*- تمامی گوهرها بر اساس فاکتورهای جهانی (رنگ ، کیفیت ، وزن ، تراش) ارزش گذاری می‌شوند. بنابراین یک گوهر(سنگ قیمتی) می‌تواند با داشتن خصوصیات بهتر از قیمت بیشتری برخوردار باشد.

 

((قیمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی صرفا جهت اطلاع می‌باشد و می‌تواند قیمت گوهر شما بسیار بالاتر و یا بسیار پایینتر از قیمتهای اعلامی باشد برای دانستن ارزش واقعی گوهر خود باید به لابراتوار مراجعه نمایید ))

Topaz  توپاز Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Sky Blue Topaz توپاز با رنگ آبی آسمانی از 20۰٫۰۰۰      
Swiss Blue توپاز با رنگ آبی متوسط از 1۸0٫۰۰۰      
London Blue Topaz توپاز با رنگ آبی زیاد از 150٫۰۰۰      
Red Topaz توپاز قرمز از 29۵٫۰۰۰      
Imperial Topaz توپاز قهوه ای از 30۰٫۰۰۰      
Colorless topaz توپاز بیرنگ از 12۰٫۰۰۰      
Yellow Topaz توپاز زرد از 12۰٫۰۰۰      
corundum کروندوم Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Ruby یاقوت قرمز از 9۰٫۰۰۰ تا 3۶۰٫۰۰۰     بهسازی شده  گلس فیلد
Syn – Ruby یاقوت قرمز از 50٫۰۰۰ تا 30۰٫۰۰۰      
Blue sapphire یاقوت کبود از 4۵۰٫۰۰۰      
Syn – Blue sapphire یاقوت کبود از 9۰٫۰۰۰ تا 45٫۰۰۰     بهسازی شده
Yellow sapphire یاقوت زرد از 100٫۰۰۰ تا 9۰۰٫۰۰۰      
Colorless sapphire یاقوت بی رنگ از 100٫۰۰۰      
songea sapphire یاقوت سونچیا از 270٫۰۰۰      
Green sapphire یاقوت سبز از 30۰٫۰۰۰      
Beryl  بریل Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Emerald زمرد از 4۵۰٫۰۰۰     زامبیا  کلمبیا
Trapische هندوانه ای
از 200٫۰۰۰      
Aquamarine آکوامارین از 100٫۰۰۰ تا 4۵0٫۰۰۰      
Bixbite بیکس بایت از 200٫۰۰۰      
Goshenite گوشنایت از 1۵٫۰۰۰      
Heliodor هلیودور از 1۸0٫۰۰۰      
Morganite مورگانایت از 250٫۰۰۰      
Garnet گارنت Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Pyrop Garnet پایروپ گارنت از ۱۰0٫۰۰۰ تا ۴۰0٫۰۰۰      
Almandine Garnet آلمانداین گارنت از ۸0٫۰۰۰ تا ۱۰0۰٫۰۰۰      
Spessartite Garnet اسپسارتایت گارنت از 25۰٫۰۰۰ تا 60۰٫۰۰۰
     
Rhodolite Garnet رودولایت گارنت از ۹0٫۰۰۰ تا ۵00٫۰۰۰
     
Malaya Garnet مالایا گارنت از 120٫۰۰۰ تا ۵50٫۰۰۰      
Luco Garnet لوکو گارنت از 100٫۰۰۰ تا 450٫۰۰۰      
Hydrogrossular هایدروگراسولار از ۱۲۰٫۰۰۰      
Tsavorite زوورایت از 1۵۰٫۰۰۰ تا 3۸۰٫۰۰۰      
Demantoid دمنتوید گارنت از ۲۰۰٫۰۰۰
     
Melanite ملانایت از ۲5۰٫۰۰۰      
Topazolite توپزولایت از ۲5۰٫۰۰۰      
Uvarovite اوورووایت از ۲۰۰٫۰۰۰      
Hessonite
هسونایت گارنت
از 100٫۰۰۰      
Opal  اپال Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
White Opal اپال با زمینه سفید از ۲۰٫۰۰۰ تا ۳۸٫۰۰۰      
Black Opal اپال با زمینه سیاه از ۳۰٫۰۰۰ تا ۱۹۰٫۰۰۰      
Fire Opal اپال آتشین از ۲۵۰٫۰۰۰      
Syn – Opal اپال مصنوعی از 1۵۰٫۰۰۰      
Chalcedony  کلسدونی Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Banded Agate عقیق بند دار   از 10٫۰۰۰    
Eye Agate عقیق بابا قوری     از 4۵٫۰۰۰  
Dendritic Agate عقیق شجری     از ۱۰۰٫۰۰۰  
Blood Stone بلاد استون   از 50٫۰۰۰    
Fire Agate عقیق آتشین   از 10٫0۰۰    
Chrysoprase کریسوپرس   از 10٫۵۰۰    
Onyx
انیکس   از 10٫۰۰۰    
Carnelian Agate عقیق جگری   از 10٫۰۰۰    
Sard Agate سارد   از 10٫۰۰۰    
Sard Onyx سارد انیکس   از 10٫۰۰۰    
Jasper جاسپر   از 10٫۰۰۰    
Scenic Agate عقیق منظره دار     از ۸۰٫۰۰۰  
Moss Agate عقیق خزه ای   از 10٫۰۰۰    
Flame Agate عقیق شعله ای   از 40٫۰۰۰    
Blue Agate عقیق آبی   از 20٫۰۰۰    
Yellow Agate
عقیق زرد
  از 20٫۰۰۰    
Turquoise  فیروزه Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Damghan Turquoise فیروزه دامغان   از 20٫۰۰۰    
Neyshabur Turquoise فیروزه نیشابور   از 25٫۰۰۰    
Kerman Turquoise فیروزه کرمان   از 15٫۰۰۰    
American Turquoise فیروزه آمریکایی   از 15٫۰۰۰    
Egypt Turquoise فیروزه مصر   از 30٫۰۰۰    
Tourmaline تورمالین Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Watermelon Tourmaline ترمالین هندوانه ای از 1۰۰٫۰۰۰      
Paraiba Tourmaline پارایبا ترمالین از 4۰۰٫۰۰۰      
Multi color Tourmaline ترمالین چند رنگ از15۰٫۰۰۰      
Schorol Tourmaline اسکورل ترمالین از 1۰۰٫۰۰۰      
Indicolite Tourmaline ایندی کولایت ترمالین از 1۰۰٫۰۰۰      
Dravite Tourmaline دراویت ترمالین از 15۰٫۰۰۰      
Cat’s eye Tourmaline ترمالین چشم گربه ای از 4۰۰٫۰۰۰      
Achroite آکرویت از 2۰۰٫۰۰۰      
Chrome Tourmaline کروم ترمالین از 15۰٫۰۰۰      
Red Tourmaline ترمالین قرمز از ۱00٫۰۰۰ تا ۴۵0٫۰۰۰      
Orange Tourmaline ترمالین نارنجی از 10۰٫۰۰۰ تا ۵۵0٫۰۰۰      
Pink Tourmaline ترمالین صورتی از 9۰٫۰۰۰ تا 45۰٫۰۰۰      
Rubellite روبی لایت از 10۰٫۰۰۰ تا 3۹۰٫۰۰۰      
Violet Tourmaline ترمالین بنفش از 1۵0٫۰۰۰ تا 50۰٫۰۰۰      
Yellow Tourmaline ترمالین زرد از 10۰٫۰۰۰ تا۵۵٫۰۰۰      
Green Tourmaline ترمالین سبز از 1۵0٫۰۰۰ تا 7۰۰٫۰۰۰      
Feldspar فلدسپار Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Andesine آندساین از 10۰٫۰۰۰      
Spectrolite اسپکترولایت از 11۰٫۰۰۰      
Moon stone مون استون  سنگ ماه از 19۰٫۰۰۰      
Sun stone سان استون  سنگ خورشید
از 10۰٫۰۰۰      
Oligclase الیگوکلس از 12۰٫۰۰۰      
Amazonite آمازونایت از 45۰٫۰۰۰      
Labrodorite لابرادورایت از 20۰٫۰۰۰      
Quartz  کوارتز Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Milky Quartz کوارتز شیری        
Quartzite کوارتزیت   ۱٫۵۰۰    
Ametrine آمترین ۲۳٫۰۰۰      
Citrine سیترین ۷٫۰۰۰ تا ۱۲٫۰۰۰      
Smoky Quartz کوارتز دودی ۳٫۰۰۰      
Rose Quartz رز کوارتز ۲٫۵۰۰      
Rutilated Quartz روتایلیتد کوارتز   از ۲٫۵۰۰    
Aventurine آونچرین کوارتز
       
Rock Crystal راک کریستال – در ۲٫۰۰۰      
Prasiolite Quartz پرسیولایت کوارتز        
Amethyst آمتیس ۷٫۰۰۰ تا ۱۱٫۰۰۰      
Cat’s eye چشم گربه ای   ۱٫۰۰۰    
Tiger’s eye چشم ببری   ۱٫۰۰۰    
Hawk’s eye چشم عقابی   ۱٫۵۰۰    
Mystic Quartz
میستیک کوارتز
۲٫۰۰۰      
Rough Tiger’s eye راف چشم ببری   ۵۰۰    
zoisite زویسایت Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Tanzanite
تانزانایت ۸۰٫۰۰۰ تا ۴۵۰٫۰۰۰      
Thulite تولایت        
Zoisite زویسایت        
Chrysoberyl کرایسوبریل Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Alexandrite الکساندرایت        
Syn.Alexandrite الکساندرایت مصنوعی ۴٫۰۰۰ تا ۵٫۰۰۰      
Cat’s eye chrysoberyl کرایسوبریل چشم گربه ای        
Amber کهربا
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Iran`s Amber
کهربا ایرانی   ۵٫۰۰۰    
Lehistan Amber کهربا لهستانی   ۱۵٫۰۰۰    
African Amber کهربا آفریقایی   ۵٫۰۰۰    
Epidote اپیدوت
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Epidote
اپیدوت ۵٫۰۰۰      
Rough Epidote راف اپیدوت
  ۲۰۰    
Calcite کلسایت
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Calcite
کلسیت ۳٫۰۰۰      
Rough Calcite راف کلسیت
  ۱۵۰    
Fluorite فلورایت
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Fluorite
فلوریت ۴٫۰۰۰      
Fluorite راف فلوریت   ۱۰۰    

Natural Glass

شیشه طبیعی

Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Obsidian
آبسیدین ۲٫۰۰۰      
Obsidian Rough راف آبسیدین
       
Moldavite مولدوایت        
Moldavite Rough راف مولدوایت        
Peridot پریدوت
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Peridot پریدوت ۱۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰      
Peridot Rough راف پریدوت
       
LapisLazuli لاجورد
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
LapisLazuli لاجورد   ۲٫۰۰۰ تا ۸٫۰۰۰    
LapisLazuli Rough راف لاجورد
       
Apatite اپتایت 
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Apatite اپاتایت ۶۵٫۰۰۰      
Apatite Rough راف اپتایت
       
Organic
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Ammonite
آمونایت        
Coral مرجان
       
Ivory عاج فیل
       
Jade یشم 
Gems Name نام گوهر قیمت به قیراط قیمت به گرم قیمت عددی توضیحات
Jade یشم   ۱۰٫۰۰۰   ۱۰ گرم به بالا
Jade Rough راف یشم
  ۱۵۰   هرکیلو ۱۵۰٫۰۰۰

*- قیمتهای اعلامی برای سنگهای ( گوهرها ) تراش خورده می‌باشد .

*- قیمتهای اعلامی به تومان می‌باشد .

*- قیمتهای اعلامی میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت کف بازار می‌باشد .

*- تمامی گوهرها بر اساس فاکتورهای جهانی (رنگ ، کیفیت ، وزن ، تراش) ارزش گذاری می‌شوند . بنابراین یک گوهر(سنگ قیمتی) می‌تواند با داشتن خصوصیات بهتر از قیمت بیشتری برخوردار باشد .