نمونه ساخته های دانشجویان تراش سنگ

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : مهدی رضایی

 

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : غلامرضا مسلکی

 

دوره آموزشی :تراش دامله ( فانتزی )

دانشجو : حسن شاهی

 

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : آیدا عزیزی

 

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : شبنم ماهرو

 

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : محمدامیر بهرامی

 

 

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : سمیه شفیعی

 

 

دوره آموزشی :تراش فست ( زاویه )

دانشجو : آریا خوردبین