درگاه پرداخت خاص

دانشجوی گرامی پس از واریز وجه ثبت نامی خود ،تصویر واریزی خود را در قسمت ارسال مدارک ارسال کنید.