نمونه آثار کارآموزان لباس زیر

شیرین موحد مهسا شاکردوست
اسما صابری خدیجه موسوی
میترا خمیجانی زهرا شافعی
فرزانه باقری اعظم مردانی پور
حدیثه جمالوند انسیه اکبری
مرضیه خراسانی مریم کجویی
مینا جوادنیا سیده زهره حسینی
ترانه رحیمی نیلوفر بیانی